kizkulesi
kizkulesi
eHukuk.net
eHukuk.net

Kitaplarım

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi satın almak için resmi tıklayın!

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 3. Baskı, Ankara 2017

 

Medeni Kanunumuzda yapılan değişikliklerin ardından, mal rejimleri konusu evlilik birliği için büyük önem kazanmış, özellikle mevzuatımızdaki yasal mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde ve tasfiyesinde yaşanan güçlükler sebebi ile uygulaması çok tartışılmıştır. Kanuna dair eleştiri ve önerilere yer vererek hukuki müesseseyi anlatan kitap, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesindeki güçlükleri çözmeye yönelik ve boşanma davalarında tereddüt yaratan alanlara ışık tutan örneklere de yer vermiştir.

 

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişkilerimizin 2/3’ünden fazlasının gerçekleştiği ABD ve Almanya, Rusya, Irak gibi dış ticaretimizde önemli rol oynayan ilk 20 ülkenin 16’sında ve diğer birçok ülkede yürürlüktedir. Türkiye Antlaşmayı çekince koymadan kabul etmiştir. Birinci baskının yayımlandığı 2011 yılından bugüne (Ocak 2015) Antlaşma tarafı ülke sayısı 76’dan 83’e çıkmıştır. Bu baskıda, ilk baskıda incelenen Uygulama Alanı ve Genel Hükümler (Kısım I), Sözleşmenin Kurulması (Kısım II), Malların Satımı (Kısım III) ve Son Hükümler (Kısım IV) başlıklarının yanında, Antlaşma Kısım III’teki Bölüm V “Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler” başlığı da sistematik şekilde incelenerek kitaba dahil edilmiştir. Böylece Antlaşma konu ve madde olarak tamamlanmış bulunmaktadır. 

İncelemede Antlaşmanın sistematiğine büyük ölçüde sağdık kalınmakla beraber, Antlaşma Kısım IV Son Hükümler ayrı başlık altında bu baskıda da yer almamıştır. İlgili hükümler, daha önce olduğu gibi ilgili başlıklarda yeri geldikçe incelenmiştir.

Kitap hazırlanırken konunun ana hatları ile anlatılmasına, hâkim görüş ve uygulamalara öncelik verilmeye çalışılmış, doktrinde yer alan tartışmaların aktarılmasından kaçınılmıştır. Böylece konu genel ve ana hatları ile uygulama, öğrenciler ve ilgilileri için anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. 

Antlaşma otonom bir uygulamayı ön plana çıkardığından kitapta karşılaştırmalı bir çalışma tercih edilmemiş, yeri geldikçe yapılan kısa karşılaştırmalı açıklamalarla yetinilmiştir. İlk baskıda olduğu gibi bu baskıda da uygulama örnekleri yabancı mahkeme ve tahkim kararlarından oluşmaktadır. Bir sonraki baskıda yerel uygulama örnekleri vermek umuduyla. 

Konu Başlıkları
CISG Uygulama Alanı ve Genel Hükümler
Sözleşmenin Kurulması
Malların Satımı
Satıcının Yükümlülükleri
Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Talepleri
Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Alıcının Yükümlülükleri
Semenin Ödenmesi
Teslim Alma
Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
Hasarın İntikali


Türk Medeni Hukuku satın almak için resmi tıklayın!

 

Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, 2017

Türk Medeni Hukuku başlıklı bu çalışmamızda kişilerin doğumundan ölümüne kadar geçen süredeki ilişkilerinin önemli bir bölümünü düzenleyen hukuk dallarına ait temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitapta Türk Medeni Kanunu'nun sistematiği ve içeriğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. Önemli mahkeme kararlarına metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir. Doktrinde ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı konulara ise yer verilmemeye çalışılmıştır. 

 

Hukukun tanımı, çeşitleri, kaynakları, örf âdet hukuku, hakimin hukuk yaratması, hukuk kurallarının yorumu, iyiniyet ve dürüstlük kuralları gibi temel kavramlar ilk iki bölümde anlatılmıştır. Takip eden bölümlerde kişiler hukukunda gerçek kişiliğin kazanılmasından ve sona ermesinden, hak ve fiili ehliyetlerinden, kişiliğin korunmasından, tüzel kişilerden dernek ve vakıfların kuruluşundan, organlarından, hak ve yükümlülüklerinden ve sona ermesinden  bahsedilmiştir. Aile hukukuna ayrılan bölümde nişanlanma, evlenme, evliliğin hükümlerine ve sona ermesine, mal rejimleri konularına yer verilmiştir. Ayrıca soybağı (hısımlık) konusu, velayet ve vesayet konuları da ana hatları ile bu bölümde ele alınmıştır. Eşya hukukunda eşya hukukuna ait temel kavramlar, tapu sicili ve ayni haklar incelenmiştir. Miras hukuku bölümünde ise miras hukukuna hâkim temel kavramlara yer verilmiş; mirasçılara, ölüme bağlı tasarruflara, mirasın kazanılmasına, mirasbırakanın tasarruf  oranına ve saklı pay ihlal eden işlemlerin tenkisine ilişkin konular ana hatları ile anlatılmıştır.   

Aktüel

Edinilmiş Mallara Katılma Reji ve Tsfiyesi kitabımızın genişletilmiş 3. Baskısı 2917 çıktı. 

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku - CISG adlı kitabımızın genişletilmiş 2. Baskısı (2015) çıktı.

Türk Medeni Hukuku kitabımızın genişletilmiş gözden geçirilmiş 3. Baskısı 2017 çıktı.